Rekisteriseloste


Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§ laatimispäivä 16.1.2024

1.Rekisterin pitäjä: Jalkahoitola SunJalkas, yrittäjä Sanna Suvisuo

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot: Sanna Suvisuo, Hallintie 10, 13600

Hämeenlinna

3.Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri, manuaalinen.

4.Rekisterin käyttötarkoitus: Asiakasrekisterin tiedot kerätään asiakkaan hyvän jalkojenhoidon ja

hyvän jatkohoidon varmistamiseksi, yhteydenpitoon asiakkaaseen sekä laskutukseen liittyvien

asioiden hoitoon.

5.Rekisterin tietosisältö: Nimi ja yhteystiedot. Maksajan tiedot, ellei maksaja ole asiakas.

Perussairaudet ja käytössä oleva lääkitys. Tarvittaessa omaisiin liittyvät tiedot, nimi, osoite,

puhelinnumero.

6.Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot kerätään asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään.

Mikäli asiakas on kykenemätön niitä antamaan, voi hänen edustajansa/ hoitaja antaa tiedot

hänen puolestaan.

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset: asiakkaalle itselleen, hänen niin halutessaan.

8.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisteriin talletettuja tietoja ei siirretä EU:n tai

ETA:n ulkopuolelle.

9.Rekisterisuojaus: Asiakasrekisteri tallennetaan vain manuaalisessa muodossa. Rekisteriä

säilytetään lukitussa kaapissa. Rekisteriin pääsy on vain yrittäjällä itsellään. Yrittäjä vastaa siitä,

etteivät asiattomat henkilöt pääse rekisterin tietoihin käsiksi.

10.Tarkastusoikeus: Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena omakätisesti allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti

rekisterinpitäjälle.

11.Oikeus vaatia tietojen korjaamista: Virheellinen tieto korjataan asiakasrekisteriin asiakkaan

pyynnöstä yrittäjän, Sanna Suvisuon toimesta. (Henkilötietolaki 29§)

Hämeenlinnassa 16.1.2024 Sanna Suvisuo