Omavalvontasuunnitelma


Omavalvontasuunnitelma

1. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Palveluntuottaja

Jalkahoitola SunJalkas

Y-tunnus: 3280019-2

Osoite: Hallintie 10

13600 Hämeenlinna

Puh. +35845 7836 1825

Sähköposti: jalkahoitolasunjalkas@gmail.com

Internet sivut: www.sunjalkas.fi

Vastuu henkilö: Sanna Suvisuo


2. Toiminta-ajatus


2.1 Arvot ja toimintaperiaatteet

Jalkahoitola SunJalkas tomintaa ohjaavat arvot ovat:

• Ammatillisuus. Yrittäjän toiminta perustuu ammatillisuuteen. Yrittäjä toimii

vastuuntuntoisesti oman osaamisensa rajoissa ja osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa

jatkohoitoon esim. sairaanhoidon piiriin. Yrittäjä noudattaa eettisiä periaatteita ja toimii

tasa-arvoisesti asiakastilanteissa. Yrittäjä huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä sekä

kehittämisestä kouluttautumalla ja pitämällä yhteyttä kollegoihinsa.

• Asiakaslähtöisyys. Hoito räätälöidään aina asiakkaan kanssa yhteistyössä asiakkaan

tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi, kuitenkin niin, että yrittäjä on ammattilaisena

vastuussa hyvinvointia tukevan hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta. Palvelu tuodaan

asiakkaan kotiin ja yrittäjä toimii käynneillään asiakkaan itsemääräämisoikeutta

kunnioittaen.

• Turvallisuus. Hoidon suunnittelu ja toteutus tapahtuu aina asiakkaan ja yrittäjän

yhteisymmärryksessä. Yrittäjä huolehtii, että hoitotilanne pohjautuu luottamukseen ja

asiakas kokee olonsa turvalliseksi. Yrittäjä huolehtii, että käytettävät välineet ovat

turvallisia ja oikein puhdistettuja sekä huollettuja. Asiakkaalla on oikeus tietää tuotteiden

ja välineiden alkuperä ja esim. koostumus. Hoitotilanteissa yrittäjä huolehtii ympäristön

turvallisuudesta, ja mm. asiakkaan asennon turvallisuudesta.

• Asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyys ohjaa yrittäjän työskentelyä. Yrittäjä kehittää

ja tarvittaessa muuttaa työskentelyään asiakkaan palautteen mukaan. Asiakkaalla on

oikeus ja velvollisuus antaa palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti, hoitokäynnin

aikana tai myöhemmin.

2.2 Toiminta-ajatus

Jalkahoitola SunJalkas toiminta-ajatuksena on tarjota jalkaterveyttä tukevaa jalkojenhoitoa

asiakkaalle koti- tai laitoskäyntinä. Toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys ja palvelu suunnitellaan

aina yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Palvelut sisältävät sekä arvonlisäverottomia

palveluja, että arvonlisäverollisia palveluja. Tuotteiden myynti sekä ns. kosmeettiset sekä

hemmottelujalkojenhoidot sisältävät 24 % arvonlisäveron.


3. Omavalvonta

Yrittäjä päivittää omavalvontasuunnitelmaa vuosittain tai tarpeen mukaan useammin. Yrittäjä

kouluttaa itseään ja seuraa alalla tapahtuvia muutoksia ja toimintamalleja. Yhteistyö kollegoiden

kanssa kehittää yrittäjää työssään. Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yrityksen internet-

sivulla, sekä mukana asiakaskäynneillä.


4. Henkilöstö

Yrittäjä on yksinyrittäjä ja suorittanut terveysalan ammattitutkinnon. Jalkojenhoitotyön

osaamisala, jalkojenhoitaja (AT) 27.5.2022. Lisäksi yrittäjä on ammatiltaan lähihoitaja. Yrittäjän

tiedot löytyvät julkiterhikistä. Yrittäjä huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan.


5. Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet

Yrityksellä ei ole toimitiloja. Palvelu toteutetaan asiakkaan kotona ja hoitolaitoksessa. Yrityksen

laitteet ja tarvikkeet säilytetään yrittäjän kotona niille varatussa tilassa. Yrittäjällä on käytössä

Podotronic A 500 imupora, ultraäänipesulaite GT SONIC sekä Tau steril kuumailmasterilaattori.

Edellä mainitut laitteet ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita, niiden käyttö- ja

turvallisuusohjeet säilytetään yrittäjän kotona. Laitteiden ja välineiden toimintakuntoa seurataan

ja tarvittaessa ne huolletaan asianmukaisesti. Hoitovälineet -ja tarvikkeet sekä suojavarusteet

yrittäjä hankkii terveydenhuollon ja jalkojenhoidon ammattilaisille suunnatuista myymälöistä

sekä verkkokaupoista.

Yrittäjä huolehtii koti - ja laitoskäynneillään, että välineet ja tarvikkeet kuljetetaan

kuljetuslaukussa, jossa ne pysyvät puhtaina ja joka estää niiden vaurioitumisen kuljetuksen

aikana. Käynneillä käytetyt instrumentit säilytetään ja kuljetetaan erillisessä niille tarkoitetussa

suljetussa rasiassa. Instrumenttien huolto aloitetaan heti käytön jälkeen Hydragel-suihkeella,

joka estää lian kiinnittymisen ja mikrobien lisääntymisen instrumenttien pinnalla. Välinehuolto

toteutetaan yrittäjän kotona siihen tarkoitetussa tilassa. Instrumentit puhdistetaan ja

desinfioidaan UÄ-laitteessa desinfioituun ja pesuun tarkoitetulla nesteellä. Pesun ja

desinfioinnin jälkeen instrumentit steriloidaan kuumailmasterilaattorissa laitteen valmistajan

ohjeiden mukaisesti. Jokaiselle jalkojenhoidolle on desinfioidut ja steriloidut instrumentit

yrittäjällä mukana. Käytössä olevien puhdistus- ja sterilointiaineiden käyttöturvallisuusohjeet

säilytetään tulosteina yrittäjän kotona.

Hoitotyössä syntyvän normaalin jätteen yrittäjä lajittelee asiakkaan kotona tai laitoksessa oleviin

roska-astioihin. Riskijätteen yrittäjä kuljettaa särmäjäteastiassa ja huolehtii sen asianmukaisesta

hävityksestä.


6.Potilasasiamies

Neuvoo potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Ohjaa ja avustaa muistutuksen,

kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvausvaatimuksen laatimisessa. Tiedottaa potilaan

oikeuksista, ja toimii muutoinkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiehen tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista terveydenhuollon eri palveluissa

sekä neuvoa potilaita ja terveydenhuollon henkilöä potilaslain soveltamiseen liittyvissä

kysymyksissä, esimerkiksi tiedonsaantia, itsemääräämisoikeutta ja hoidon saatavuutta

koskevissa asioissa. Potilasasiamies ei tee hoitoa koskevia päätöksiä eikä voi muuttaa mm.

terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemiä hoitoa koskevia ratkaisuja.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ja Hämeenlinnan terveyskeskuksessa on kaksi

potilasasiamiestä. Molemmat potilasasiamiehet palvelevat sekä sairaanhoitopiiriä että

terveyskeskusta koskevissa asioissa.

Potilasasiamiesten puhelinnumero on 03 629 3204

Tiina Ketola-Mäcklin: tiina.ketola-macklin@khshp.fi

Niina Göransson: niina.goransson@khshp.fi


7. Lääkehoito

Yrittäjä ei toteuta lääkehoitoa jalkojenhoidoissaan.

8. Riskien hallinta

Jalkahoitola SunJalkas toiminnan riskitekijöinä voidaan nähdä:

• laitteisiin liittyvät riskit

• hoitotoimenpiteisiin liittyvät riskit

• aseptiikkaan liittyvät riskit

• asiakkaaseen/omaiseen liittyvät riskit

• hoitotilaan liittyvät riskit

• tietosuojaan liittyvät riskit

Riskejä pyritään hallitsemaan tunnistamalla ja ennakoimalla. Yrittäjällä on vastuu tuoda esille

mahdolliset riski- ja vaaratilanteet välittömästi. Mahdolliset haittatapahtumat ja niiden riskit

käsitellään avoimesti ja sovitaan mahdollisista ennaltaehkäisevistä toimintatavoista.


9. Potilasasiakirjat ja henkilötietojen käsittely

Ensisijaisesti asiakkaasta kirjataan manuaalisesti hoidon suunnitelman paperiseen

hoitolomakkeeseen:

• perustiedot

• yhteystiedot

• perussairaudet ja allergiat

• mahdolliset jalkaongelmat

Yrittäjä täyttää lomakkeeseen muut jalkojenhoitoa koskevat tiedot. Lomake säilytetään

asiakkaan suostumuksella seuraavia hoitokertoja varten. Salassa pidettävät paperiset asiakirjat

säilytetään lukitussa arkistokaapissa yrittäjän kotona, johon vain yrittäjällä on käyttöoikeudet.

Asiakkaan tietoja ei luovuteta eteenpäin ulkopuolisille. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietonsa.

Asiakkaasta kerätyt tiedot hävitetään silppuria apuna käyttäen asiakkaan niin pyytäessä tai

viimeistään asiakkuuden päättyessä. Yrittäjä välittää hoitohenkilökunnalle tietoa

havaitsemistaan riskeistä ja ongelmista asiakkaan jalkaterveyden suhteen.


10. Omavalvonnan seuranta ja arviointi

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain tai tarpeen mukaan. Omavalvonnan

seurannasta, arvioinnista ja päivityksestä vastaa yrittäjä. Omavalvontasuunnitelma tulee

nähtäville yrityksen internet-sivuille. Suunnitelma näytetään pyydettäessä asiakkaalle tai muulle

yhteystyötaholle.


Omavalvontasuunnitelma päivitetty 16.1.2024